Zápisy kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Knína ze dnů

9.10.2017 a 15.11.2017

 

 

 

Přítomni: Moravcová Petra – předsedkyně výboru

Kolka Josef – člen výboru

Nevařil Miloš – člen výboru

Skýpala Petr – člen výboru

Provazník Martin- předseda stavební komise

Pavel Hnízdil – člen komise

Martin Kulštejn – člen komise

 

K jednání KV přizval i stavební komisi.

Program jednání:

  1. Ukončení kontroly všech okolností okolo prodeje a investic města v ulici Ledrenské a vypracování zápisu z provedené kontroly.

 

Zpráva ke kontrole:

Usnesením 24/2017-ZM ze dne 22.6.2017 byl KV pověřen, aby se zabýval prošetřením okolností kolem výstavby infrastruktury u rodinných domů v Ledrenské ulici v Novém Kníně. KV byl touto kontrolou pověřen na základě stížnosti občanů bydlících v této ulici.

KV se zabýval celou situací a poté vyhodnotil, že je nutné k některým bodům přizvat ke spolupráci i stavební komisi. Proto se touto kontrolou začala zabývat i stavební komise, a to zejména otázkou kontroly kvality komunikace a dodržení projektové dokumentace.

KV dle svých možností zkontroloval všechny okolnosti okolo prodeje a investic města v ulici Ledrenská a došel k tomuto závěru:

Platby za pozemky proběhly v pořádku. Cena pozemku byla stanovena na cenu 750,- Kč za 1 m2 pozemku. K této ceně se ovšem váže dopis města kupcům těchto pozemků, kde je městem kupcům vysvětleno, že 150,- Kč z každého m2 bude použito na výstavbu infrastruktury, a to v rozsahu komunikace, veřejné osvětlení, rozvod elektřiny. (příloha č. 1)

Ve smlouvě o smlouvě budoucí je článek II, kde se píše: vlastník prohlašuje, že v budoucnu kupovanou stavební parcelu zasíťuje v rozsahu veřejné komunikace a veřejného osvětlení v souladu s projektem ze záři 2008 vyhotoveným Studiem D+, a to do 5 měsíců od úhrady dohodnuté částky potřebné na provedení tohoto zasíťování v celkové výši…………. (zde je vždy částka, která odpovídá ceně 150,- Kč za m2). Budoucí kupující se zavazuje finanční prostředky určené k zasíťování uhradit budoucímu prodávajícímu do 30ti dnů od podpisu této smlouvy. Pokud celá částka nebude v dohodnuté lhůtě uhrazena, celá smlouva pozbývá platnosti. (příloha č.2)

Na základě těchto smluv kupující uhradili částku určenou na zasíťování. Částku hradili na jaře 2009 a kupní smlouvu podepisovali na podzim roku 2009 a později.

Kupní smlouvy byly podepsány na podzim. Ovšem z kupní smlouvy již vypadl článek II ze smlouvy o smlouvě budoucí, který podrobně řeší výstavbu infrastruktury. (příloha č. 3)

KV má ovšem zato, že pokud na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupující byli nuceni zaplatit částku na výstavbu infrastruktury před podepsáním kupní smlouvy, je smlouva o smlouvě budoucí jasným umluvením si podmínek na využití těchto financí.

Výstavba infrastruktury měla být provedena dle projektu Studia D+ ze září 2008. Tento projekt měl KV k dispozici. Z předloženého projektu jasně vyplývá, že infrastruktura měla být postavena v rozsahu: silnice, chodník, zatravňovací pás a veřejné osvětlení. Ze smlouvy o smlouvě budoucí (na základě které kupující zaplatili peníze na výstavbu infrastruktury) vyplývá, že byl zde příslib vybudování této infrastruktury do 5 měsíců od úhrady dohodnuté částky.

Vyžádali jsme si též prováděcí projekt, na základě kterého by mělo být jasné z jakých materiálů se stavba provede. Starosta města nám sdělil, že žádný prováděcí projekt neexistuje.

Z uvedeného projektu ovšem vyplývá, že ten se týká řešení infrastruktury v ulici Ledrenská, nikoli v ulici Pod Zámkem. Bohužel peníze na vybudování této infrastruktury byly vybrány i od kupujících, kteří nemohou využít ulici Ledrenskou jako příjezdovou ke svým nemovitostem. Právně tedy podepsali smlouvu, dle které se neřeší infrastruktura komunikace, kterou oni využívají.

Po zhodnocení těchto dokumentů jsme došli k názoru, že do 5ti měsíců od data podpisu smlouvy o smlouvě budoucí měla být dokončena infrastruktura v rozsahu projektu Studia D+. KV je nucen konstatovat, že tomu tak není.

Celková částka, která byla městu od kupujících zaplacena za tyto pozemky: 12 756 000,- Kč

Předmětem této kontroly nebylo prověření, jakým způsobem bylo s těmito převzatými prostředky naloženo.

Dalším bodem kontroly byla kontrola investic

KV obdržel několik podkladů k investicím do infrastruktury v ulici Ledrenská:

Smlouva o dílo s Vodohospodářskou společností Dobříš s.r.o. ze dne 23.3.2010. Předmět plnění: Rozšíření vodovodu v lokalitě Pod Dvorem, Nový Knín dle PD a výkazu výměr. Smlouva byla uzavřena na celkovou částku 1 053 653 Kč bez DPH. K této smlouvě byl podepsán dodatek č.1, který ustanovuje začátek prací na 12.7.2010 a ukončení 12.9.2010. K této smlouvě jsme obdrželi dvě faktury, které jsou vystaveny celkově na částku stanovenou ve smlouvě.

Smlouva o dílo s Vodohospodářskou společností Dobříš s.r.o. ze dne 3.6.2009. Předmět plnění: Rozšíření vodovodu v lokalitě Pod Dvorem, rozsah díla: kanalizace Nový Knín Sudovice část stoky C od šachty C30 po šachtu C23, vodovod Nový Knín Sudovice – rozšíření vodovodu v lokalitě Pod Dvorem od šachty C30 po šachtu C32 v délce 260 m (přípolož s kanalizací). Smlouva byla uzavřena na celkovou částku 840 609 Kč bez DPH. V ceně nejsou zahrnuty: vodovodní přípojka 1 ks- 10 000 Kč bez DPH, kanalizační přípojka 1 ks – 6 000 Kč bez DPH, geodetické zaměření 60 000 Kč bez DPH. K této smlouvě jsme obdrželi tři faktury v celkové výši, která odpovídá smluvní ceně. Na přípojky a geodetické zaměření nám faktury od VHS předány nebyly. Smlouva zní na rozšíření vodovodu v lokalitě Pod Dvorem. Dle našich informací, jako lokalitu Pod Dvorem označuje část obce místo ve Starém Kníně. Oficiálně taková lokalita ve městě zřejmě neexistuje.

V případě smluv s VHS jsme obdrželi dvě smlouvy na stejný předmět plnění s diametrálně odlišnou cenou. Cena vodovodu ze smlouvy ze dne  3.6.2009 je 156 160,- Kč bez DPH a cena vodovodu ze smlouvy ze dne 23.3.2010 činí 1 053 653,- bez DPH. Na obě částky jsou vystaveny faktury, které byly obě uhrazeny. Cena kanalizace je zcela překvapivě dvakrát nižší než cena vodovodu, což neodpovídá běžné praxi.

Faktura od Ing. Kalertové na částku 29 000 Kč za vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro akci umístění 19 RD, místní komunikace a inž. Sítí na parc. Č. 106/55 k.ú. Sudovice ze dne 15.9.2008. Dodána byla pouze faktura, žádná smlouva.

Faktura od Víta Blechy na částku 21.320 Kč za koordinační práce a přípravu realizace místní obslužné komunikace Sudovice ze dne 6.8.2012. Dodána byla pouze faktura, žádná smlouva

Faktura od Petra Veidenthalera na částku 70 000 Kč bez DPH za vypracování geometrického plánu č. 165 – 98/2008 a faktura od Petra Veidenthalera na částku 66 000 Kč bez DPH za geometrický plán vodovodního řádu lokalita Pod Dvorem. Byly dodány opět pouze faktury, žádné smlouvy.

Faktura od firmy ELDOR DOBŘÍŠ s.r.o. na částku 50 378,50 Kč bez DPH materiál pro veřejné osvětlení. Předložena pouze faktura, žádná smlouva.

K výše zmíněným fakturám nebyly dodány žádné smlouvy, ani žádná usnesení zastupitelstva města, na základě kterých by byl zástupce města pověřen podpisem těchto smluv.

Smlouva o dílo s firmou DOKAS Dobříš s.r.o ze dne 3.12.2008. Předmět smlouvy: Umístění místní komunikace a inž. sítí – Sudovice na částku 2 047 755,13 Kč bez DPH. Termín zahájení prací duben 2009, termín dokončení díla: 31.12.2010. Součástí smlouvy je podrobný rozpočet díla.

K této smlouvě nám byly předloženy čtyři faktury na celkovou částku 930 640 Kč bez DPH. Bohužel ke smlouvám nejsou přiloženy přílohy (zakázkový list), které jsou zapsány na fakturách jako nedílná součást. Proto není zcela jasné, za co byly faktury vystavené. Jaký byl rozsah prací, první faktura je místní komunikace zemní práce ze dne 29.5.2009, druhá faktura je dešťová kanalizace z 18.8.2009, třetí instalace veřejného osvětlení ze dne 31.8.2009, čtvrtá výstavba komunikace Sudovice ze dne 15.9.2010.

Co se týče této smlouvy s firmou Dokas, spatřujeme zde největší problém v celé kontrole. Smlouva je problémem případu, nikoliv našeho šetření.

Smlouva byla sepsána a podepsána. Předmětem smlouvy bylo umístění komunikace a inž. sítí v termínu do 31.12.2010. Ve smlouvě je jasně psáno, že ke změně smlouvy nebo jejímu doplnění může dojít pouze písemnou formou.

Informovali jsme se u starosty města, jestli je nějaký dodatek, který by upravoval rozsah a termín dokončení díla, které je předmětem smlouvy. Bylo nám řečeno, že ne.

Z tohoto hlediska tedy musíme konstatovat, že tato smlouva nebyla dodržena. Dílo nebylo dokončeno, ani předáno a převzato.

Ve smlouvě je zakotveno ustanovení o penále, a to 0,1% z dlužné částky ceny díla bez DPH. Ve smlouvě uvedené za každý den prodlení. Pokud smlouva nemá jakýkoliv dodatek a dílo nebylo stále dokončeno, mělo by město toto penále požadovat. Problematické bylo i dodání podkladů k této smlouvě. Tato smlouva stále trvá, protože nebyla jakkoliv upravena dodatkem, nebo vypovězena kteroukoliv stranou. Proto není možné, aby odpověď na dotaz po všech podkladech (včetně stavebního deníku) byla, že již má firma vše skartované. Není to možné. A to hned z několika důvodů:

  • Smluvní vztah stále trvá, jelikož nebyl jakkoliv upraven a stavba nebyla předána.

  • I kdyby částečně předána byla, zhotovitel po ukončení stavby musí předat stavební deník stavebníkovi a ten je povinen ho uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby. A to pod pokuto do výše 500 000,- Kč.

  • Ostatní podklady jakou jsou faktury a jejích součásti též musí firma DOKAS uchovávat. A to dle paragrafu 27 Zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty: Plátce DPH je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně minimálně 10 let od konce zdaňovacího období. Takže odpověď firmy DOKAS, kterou nám interpretoval starosta, že vše již po pěti letech skartovala, je porušením zákona. Je pravda, že dle informací z našeho městského úřadu se naše město stalo plátcem DPH v listopadu 2010. Nicméně firma DOKAS je plátcem DPH od roku 1997.

Z těchto důvodu vidíme velký problém v naplnění této smlouvy. Máme za to, že představitelé města (s péčí řádného hospodáře) měli jednoznačně vyžadovat dodržení této smlouvy, popřípadě později vymáhat dohodnuté sankce.

 

Smlouva o dílo s firmou KOSTA Příbram s.r.o ze dne 1.6.2017. Předmět smlouvy: provedení rekonstrukce místní komunikace Ledrenská o celkové výměře cca 1650 m2. Smlouva byla vystavena na částku: 871 225 Kč bez DPH. K této smlouvě náleží jedna faktura ze dne 1.6.2017 na částku, která byla uvedena ve smlouvě.

Problém u této smlouvy spočívá v tom, že když zastupitelstvo schvalovalo záměr výběrového řízení na dokončení komunikace Ledrenská, mělo být upozorněno na to, že město již má platnou smlouvu na toto dílo s firmou DOKAS. Poté by zcela jistě došlo buď k úpravě stávající smlouvy např. její vypovězení s následným jednáním o penále, nebo dodatek k rozsahu stavby. V každém případě by jistě zastupitelstvo neschvalovalo podepsání smlouvy s jinou firmou, když na toto dílo již byla platná smlouva jiná. Obáváme se, zda tímto postupem nemohli být zastupitelé uvedeni v omyl.

Co se týče vyjádření stavební komise k tomuto dílu: Stavební komise akcentuje zejména tyto nedostatky:

  • pochybení v zadání projektu (absence projektové dokumentace

  • odborná způsobilost odpovědných osob

  • kontrola a převzetí stavby

  • nedostatečné zhodnocení stávajícího stavu řešené komunikace – nevyužití dříve položené a řádně zaplacené dešťové kanalizace

Po několika dotazech na problematiku s touto smlouvou, kdy starosta několikrát opakoval, že žádné podklady nejsou, že vše, co k této zakázce máme, nám již předal a vše ostatní je skartováno, že žádný dodatek neexistuje, byl zaslán dne 9.11.2017 mail předsedkyni KV, kde starosta náhle poslal dodatek ke zmíněné smlouvě s datem uzavření 31.8.2010. Tento dodatek zcela mění pohled na stavbu díla, jelikož se v něm mění předmět smlouvy pouze na více práce a méně práce v celkové hodnotě 930 640,- Kč bez DPH. Tedy na částku, na kterou byly vystaveny čtyři zmiňované faktury. Zároveň byly dodány dodatečně podklady ke třem fakturám. Z tohoto tedy vyplývá, že stavba by byla řádně ukončena dle smlouvy a dodatku ke smlouvě. Z toho důvodu měla být stavba řádně předána. Chybí tedy předávací protokol i stavební deník….nerozumíme tedy předchozí odpovědi starosty (viz mail. z 9.11.2017 ) předávací protokol zřejmě nebyl – uvažovalo se o pokračování. Dle dodatku bylo vše provedeno dle smlouvy, takže předání stavby bylo více než žádoucí…. Mělo být standartním ukončením tohoto obchodního vztahu – případu.

KV se shodnul na tom, že dodatečné dodání uvedených podkladů je poněkud zvláštní, vzhledem k tvrzení, že je vše již skartované a dodatek ke smlouvě byl mailem poslán ve stavu, kde na straně zhotovitele chybí jakýkoliv podpis. Z tohoto důvodu je dodatek neplatný, respektive z právního hlediska žádný dodatek neexistuje. KV poslal starostovi mail, že žádá předložení originálu dodatku ke smlouvě, kde bude i podpis zhotovitele a zároveň požádal o zaslání usnesení zastupitelstva nebo rady, dle kterého byl starosta pověřen podpisem dodatku k této smlouvě. Originál dosud nemáme s tím, že starosta odepsal, že originál nemá. Na dotaz ohledně usnesení dosud nereagoval. Zároveň KV zažádal účetní města o výpis všech uzavřených smluv městem z roku 2010. Na tomto seznamu dodatek není též uveden….

KV vnímá ze strany vedení města nedostatečnou pozornost, či respekt, k šetření stížnosti jeho občanů. Jinak by se zřejmě nemohlo stát, že se v konečné verzi předávané dokumentace překvapivě objeví nepodepsaný, původně skartovaný Dodatek nejvýznamnější smlouvy celého případu.

Toto jsou závěry ke kontrole, kterou byl KV pověřen.

KV doporučuje:

Jelikož při kontrole bylo zjištěno mnoho vícero závažných nedostatků, v některých bodech se obáváme, že došlo k jasnému porušení zákonů, KV doporučuje sjednat forenzní audit. Při tomto auditu by odborníci vše prostudovali detailně a byli by nám schopni dát odpovědi a doporučení ohledně řešení této záležitosti. V případě, že forenzní audit nebude schválen zastupitelstvem, očekáváme, že zastupitelstvo schválí další kroky, které povedou k nápravě.

Zároveň KV navrhuje oslovit nezávislého právního zástupce, který by okamžitě začal aktivně řešit nároky města.

Stanovisko stavební komise:

Stavební komise souhlasí se zněním zápisu v plném rozsahu, bez připomínek.

Kontrolní výbor schválil znění zápisu jednohlasně.

 

Přílohy:

všechny podklady, které nám byly předány, vyjma projektu

vzor dopisu města kupujícím

vzor smlouvy o smlouvě budoucí

vzor kupní smlouvy

emailová komunikace, týkající se odpovědí na dotazy KV směrem ke starostovi města.

 

 

Zapsal: Petra Moravcová

 

Zpráva předána dne 15.11.2017 starostovi města Ing. Tomáši Havlíčkovi a ostatním zastupitelům

Prezenční listina bude předána osobně starostovi města Ing. Tomáši Havlíčkovi